• نمونه کار

  • طراحی سایت فنی ومهندسی

    همانطور که میدانیم شاخه فنی ومهندسی شامل حوزه های متنوع وبسیار زیادی می باشد برای مثال می تواند شامل :راه وساختمان ،کامپیوتر،مکانیک،الکترونیک وغیره باشد. حال میخواهیم بدانیم یک وب سایت خوب چگونه به ما در کسب کارمان به خصوص در حوزه فنی ومهندسی کمک خواهد کرد.یکی مهمترین دلایل این است که کاربر ابتدا با آن حوزه فنی ومهندسی آشنا شود آشنایی از آن حرفه مهندسی وبالا بردن سطح دانش کاربر کمک بسیار بزرگی در ایجاد ارتباط موثر ترخواهدداشت .دوم اینکه امکان قرار دادن مقالات واخبار به روز وموثر از این حوزه مهندسی نشان دهنده بالا بودن وبروز بودن سطح دانش وفناوری آن حوزه مهندسی خواهد بود.نمایش نمونه کارهای ارزنده و موثر از نمونه کارها وپروژ های ارزنده نماینگر تجربه و کیفیت این شاخه مهندسی خواهد بود .سوم این که باچه سازمانها وشرکت های قرار دادهای بسته شده تا بدین وسیله باعث بالا بردن اعتماد کاربران شود .