• نمونه کار

  • طراحی سایت شبکه و اینترنت

    با نیاز مند شدن مردم به اینترنت وهمچنین شبکه های اجتماعی در ایران هر کاربری سعی میکند تا امکانات برقراری به اینترنت را از طریق ابزار جدید که امروزه وارد بازاراینترنت وشبکه شده به وجودآورد .همچنین امروزه هرشرکت و سازمانی نیاز دارد برای اتصال به اینترنت ویا ایجاد یک شبکه داخلی درشرکت ویا سازمان خودش از یک شرکت ارائه دهنده شبکه واینترنت کمک بگیرد یکی از راه ها ی شناخت تر شدن یک شرکت خدماتی شبکه و اینترنت داشتن یک وب سایت مناسب برای توضیح بیشتر خدمات و نحوه ارائه خدمات می باشد. گاهی اوقات بعضی از شرکتها خدماتی از جمله فروش ابزاربرقراری اتصال به شبکه واینترنت را ارائه می دهند در اینگونه وب سایتها ایجاد یک فروشگاه اینترنتی کمک بسیاری خواهد کرد.